Chef Shigeya Sakakibara of 7chome Kyoboshi - Tokyo, Japan