Chef Christoph Santer and Pastry Chef Patrick Gottardi of Parkhotel Holzner - Soprabolzano, Italy