Chef Keith Pooler and Sommelier Kai Gagnon of Bergamot - Boston, MA